Privacy Beleid

Dank voor uw interesse in deze website. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Dryneedlingvelsen (hierna “Dryneedlingvelsen” of “Wij”). Dryneedlingvelsen is gevestigd in Velsen-Zuid aan de Min van Houtenlaan 123 en ons KvK-nummer is 34289458. En wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Algemene standpunten

Dryneedlingvelsen heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van uw privacy. Zij:
• Respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.dryneedlingvelsen.nl, van haar (potentiële) relaties en klanten;
• Gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
• Verkoopt uw gegevens niet;
• Deelt uw gegevens alleen met partijen die met haar diensten te maken hebben of wanneer zij dit wettelijke verplicht is;
• Houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

U heeft in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. U bent verplicht een deel van de gegevens in te vullen, anders kunnen wij onze dienst niet naar behoren leveren.
Wij verwerken verschillende gegevens van u. Welke dit zijn, hangt af van de dienst waarvan u gebruikt maakt en welke gegevens u ons aanlevert. Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf invult of die wij via cookies ontvangen.

Contact

Als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij uw contactgegevens opslaan. Dit kan om algemene contactgegevens gaan, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres en uw naam. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen. Zodra het contact heeft plaatsgevonden en uw gegevens zijn verwerkt in het Fysioroadmapsysteem dan worden de gegevens van het contactformulier verwijdert.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot uw gezondheid. 

Grondslagen

Drynedlingvelsen verwerkt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, op grond van onze wettelijke plicht, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Bewaartermijn

PDV Sport en Revalidatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene contactgegevens worden verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden. Uiteraard bewaren we uw gegevens zolang u klant bent bij ons. Na annulering van uw account, zullen uw gegevens verwijderd worden met uitzondering van de gegevens die voor ons nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals richting de ziektekostenverzekeraar). 

Delen van gegevens

Dryneedlingvelsen deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (Careworx). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De partijen bevinden zich binnen de Europese Unie.  

Beveiligingsmaatregelen

Dryneedlingvelsen  vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:
• Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
• Deze website voldoet aan de eisen die gelden voor webshops, waaronder gebruik maken van veilige betaalmethodes;
• Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;
• Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
• We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Uw rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze waarop u uw toestemming heeft verleend. De intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dryneedlingvelsen.nl. Graag als onderwerp noemen: “Persoonsgegevens”.
Wij zullen controleren of het verzoek door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let daarbij wel op uw privacy. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Wij wijzen u er graag op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Privacyverklaring versie mei 2018